Säännöt

Säännöt

Seurasaaren ystävät ry:n säännöt, hyväksytty 29.1.2020 yhdistysrekisteriin

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Seurasaaren ystävät ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Näissä säännöissä käytetään Seurasaaren ystävät ry:stä nimitystä yhdistys.
Kokouksien pöytäkirjakielenä on suomenkieli.

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää Seurasaaren kansanpuiston ja ulkomuseon kehitystä ja elävöittämistä.
– edistää suomalaista perinne- ja kulttuuritoimintaa
– edistää Seurasaaren elämyksien kehittämistä ajan vaatimusten mukaan
– edistää ja kehittää yhteistyötä alueella toimivien kesken
– tehdä Seurasaarta tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– pitää yhteyttä saaren asioita hoitaviin viranomaisiin, Seurasaarisäätiöön ja erilaisiin museoalan järjestöihin ja alueella toimiviin yhdistyksiin.
– seuraa ja vaikuttaa Seurasaarta koskevien asioiden käsittelyyn.
– seuraa ja edistää saaren-, lähialueen- ja liityntäliikenteen kehittämistä.
– järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua Seurasaaren ja ulkomuseon tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
– järjestää mahdollisuuksiensa puitteissa talkoo-, koulutus-, kulttuuri- ja
yleisötilaisuuksia sekä matkoja.
– edustaa jäsenkuntaansa

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
– harjoittaa julkaisu- tai kustannustoimintaa
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
– hankkia ja omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö.
Yhdistyksessä voi olla varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia perhejäseniä.
Yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.
Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä.

4. § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden (6) kuukauden ajan laskun
erääntymisestä lukien.

5. § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

6. § Yhdistyksen vuosikokoukset

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika, paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat.
Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

7. § Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua vai olemalla kokouksen aikana
kokouspaikalla.
Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta vuosikokouksiin helmi–maaliskuussa sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.
Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti jonkin asian käsittelemistä varten.
Äänioikeus kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä. Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

8. § Vuosikokouksissa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa
1. kokouksen avaus
2. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
5. käsitellään edelliseltä kalenterivuodelta, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksille ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaa
kalenterivuotta varten
8. päätetään hallituksen jäsenten (3-11) ja varajäsenten (0-2) lukumäärästä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle kahdelle toimikaudelle erovuoroisten tilalle.
10. valitaan kuluvalle kalenterivuodelle toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja
11. käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

9. § Yhdistyksen hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3–11 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.
Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Uudet hallituksen jäsenet valitaan vuosittain erovuoroisten tilalle. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallituksen kokouksen voi pitää myös etäyhteydellä tai nettikokouksena.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

10. § Jäsenmaksu

Yhdistys kerää varsinaisilta ja perhejäseniltään vuosittaista jäsenmaksua.
Yhdistys kerää kannatusjäseniltään vuosittaista kannatusjäsenmaksua.

11. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

12. § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.


13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan, joka määrätään tarkemmin purkautumisesta päättävässä kokouksessa.
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

14 § Yleisiä säännöksiä

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 13. §:ssä mainituissa tapauksissa.
Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

 

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: