Säännöt

Säännöt

Seurasaaren ystävät ry:n säännöt, rek.numero 185312, hyväksytty 6.9.2002 yhdistysrekisteriin

1 §
Yhdistyksen nimi on Seurasaaren ystävät ry., ruotsiksi Fölisöns vänner rf., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Helsingin kaupungin, Seurasaarisäätiön, Seurasaaren ulkomuseon ja saaresta kiinnostuneiden välistä yhteistyötä, edistää Seurasaaren kehitystä ja tehdä Seurasaarta tunnetuksi Suomessa ja ulkomailla.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, opintoretkiä ja muita valistustilaisuuksia sekä harjoittaa alaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamenttilahjoituksia sekä järjestää arpajaisia ja myyjäisiä käytettäväksi edellä 2 §:ssä määrättyyn tarkoitukseen.

5 §
Yhdistykseen kuuluu jäseninä vuosijäseniä, perhejäseniä ja kannattajajäseniä. Vuosijäsenet ja perhejäsenet ovat luonnollisia henkilöitä. Vuosijäsen on luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet. Kannattajajäsenet ovat luonnollisia tai juridisia henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Perhejäsen on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva luonnollinen henkilö.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenen on suoritettava vuosikokouksen kullekin jäsenryhmälle erikseen määrätty vuotuinen jäsenmaksu. Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

6 §
Vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi yhdistyksen toimintaan tai Seurasaaren kehitykseen merkittävästi vaikuttaneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa eikä jäsenmaksuvelvoitetta.

7 §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään yksitoista muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on kolmasosa tai lähinnä kolmasosa hallituksen jäsenistä.

Ensimmäisellä ja toisella kerralla erovuoroissa olevat jäsenet määrätään arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron perusteella. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus valitsee sihteerin ja muita toimihenkilöitä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jollainen sen on myös kutsuttava koolle jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään kymmenen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Vuosikokous ja ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä julkaistulla ilmoituksella tai kaikille jäsenille lähetetyllä kutsukirjeellä, joka on postitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

9 §
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
3. esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
5. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten,
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
9. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus erikseen eri jäsenryhmille,
10. käsitellään mahdolliset sääntömuutosasiat,
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
12. käsitellään muut mahdolliset asiat.

10 §
Vuosikokouksen päätettäväksi haluttavat asiat ja aloitteet on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti kolmea viikkoa ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §
Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestykset on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Tasatuloksen ratkaisee puheenjohtajan ääni ja suljetuin lipuin äänestetyissä asioissa arpa. Henkilöjäsen ei saa kokouksessa äänestää valtakirjalla.

13 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾:n enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokousten ja yhden ylimääräisen kokouksen päätöksellä. Kokousten väliajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Päätös on tehtävä molemmilla kerroilla vähintään 2/3:n enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Seurasaarisäätiölle (rek. 1030).

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: